O projekcie

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki wraz z Fundacją Praesterno na zlecenie Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowała program szkolenia przygotowującego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do uczestnictwa w tworzeniu gminnych (wojewódzkich) programów przeciwdziałania uzależnieniom.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób tworzących lokalne (gminne lub wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przeprowadzenie dla tych osób programu szkoleniowego. Program szkoleniowy obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Program uwzględnia również elementy Europejskiego Programu Kształcenia Specjalistów ds. Profilaktyki, przeznaczonego dla specjalistów, decydentów i liderów środowisk opiniotwórczych.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami programu szkoleniowego Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd mogą być osoby uczestniczące bądź przygotowujące się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno pracowników instytucji samorządowych, jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (przykładowo: radnych, członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Skip to content